Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

La prevenció del risc biològic en el treball

    10/10/2014

La prevenció del risc biològic en el treball ha d’evitar les exposicions laborals que puguin originar algun tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

La prevenció del risc biològic en el treball ha d’evitar les exposicions laborals que puguin originar algun tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.  

Els agents biològics amb capacitat infecciosa, poden ser diversos (virus, bactèries, paràsits, fongs o espores, toxines, endotoxines, cultius cel·lulars, etc.).

El Risc Biològic es defineix com la possible exposició a aquests agents. Per tal de que aquest contacte es produeixi, ha d’existir una via de transmissió, que permeti que l’agent entri en contacte amb l’òrgan o sistema on l’agent en qüestió pugui causar dany.

Aquestes  vies de transmissió poden ser: respiratòria, dèrmica, digestiva, parenteral i absorció mucosa.

A més, cada persona té una susceptibilitat individual que pot venir donada per la seva immunització prèvia, vacunacions o d’altres característiques personals.

Els agents biològics es classifiquen al RD 664/1997 en quatre grups, sent el grup 1 el de menor risc i el grup quatre el de major risc.

 • Agent del grup 1: aquell que resulta poc probable que causi una malaltia en l’home.
 • Agent del grup 2: aquell que pot causar una malaltia i pot suposar un perill pels treballadors, sent poc probable que es propagui a la col·lectivitat i existint generalment profilaxi o tractament eficaç.
 • Agent del grup 3: aquell que pot causar una malaltia greu en l’home i presenta un seriós perill pels treballadors, amb risc que es propagui a la col·lectivitat i existint generalment una profilaxi o tractament eficaç.
 • Agent del grup 4: aquell que causant una malaltia greu en l’home, suposa un seriós perill pels treballadors, amb moltes possibilitats que es propagui a la col·lectivitat i sense que existeixi generalment una profilaxi o un tractament eficaç.

Tipus de transmissió i activitat laboral on pot haver exposició a risc biològic:

 • Transmissió de persona a persona: treballadors de centres sanitaris, personal de seguretat, protecció civil, professionals de l’ensenyament, geriàtrics, centres d’acolliment, penitenciaris, serveis personals, etc.
 • Transmissió d’animal a persona (zoonosi): veterinaris, ramaders, indústries làctiques, escorxadors, etc.
 • Transmissió a través d’objectes o material contaminat: Personal de neteja o sanitari, sanejament públic, agricultors, cuiners, miners, indústries de la llana, pell i cuir, treballadors de laboratoris, etc.

Mesures preventives.

Quan no es pugui aconseguir una protecció amb les mesures col·lectives, i no es pugui evitar l’exposició, es recorrerà als equips de protecció individual barrera, adequats al tipus d’exposició:

 • Guants: d’us general, impermeables a mostres biològiques (sang, orina, fluids corporals varis)
 • Protecció ocular (ulleres, viseres, pantalles, caputxes, etc.): davant esquitxades de sang o fluids corporals a la mucosa ocular o cara.
 • Mascaretes, màscares: protecció davant aerosols, protecció davant esquitxades de sang o d’altres fluids corporals a les mucoses oral, nasal i conjuntiva.
 • Utilització de bates: d’ús general. Roba suplementària davant grans esquitxades de sang o líquids orgànics.
 • Davantals o mandils impermeables en circumstàncies especials.
 • Calçat i polaines davant esquitxades de sang o líquids orgànics.
 • Vestits de protecció integral: hauran de ser normalitzats i s’haurà de seguir el protocol pertinent pel seu emmagatzematge, neteja, descontaminació, destrucció, manutenció, reparació i substitució. Així com a formació adequada al treballador.

D’altres  mesures preventives a tenir en compte: vacunació, normes i higiene personal, cura amb els objectes tallants i punxants, desinfecció i esterilització correcta d’instrumental i superfícies.

 

Font: RD 664/1997, NTP 571, Istas

Mercè Garcia Hernández
Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals