Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona aquí el teu curs    
 

Construcció. Segon Cicle de Formació 20 hores: Administratius

La mobilitat dels treballadors en les obres de construcció requereix un control sistemàtic i constant del personal que accedeix a aquestes. Aquesta tasca recau generalment en els administratius d'obra, per la qual cosa es fa molt necessària la formació d'aquests en matèria preventiva a fi de tenir un control del personal que en cada moment es troba al centre de treball i conèixer els requisits que en aquesta matèria han de complir les diferents empreses que participen en l'execució d'una obra.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de primers auxilis

Formació per donar coneixements als alumnes sobre l'actuació davant uns primers auxilis. (Massatge cardíac, shock, ferides, cremades, embenats, intoxicacions, transports ferits..)
Formació a mida segons necessitats del client.

Formació també per a les persones que formen part dels equips d'emergència.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formació de pont grua

Formació teórico-pràctica per a la manipulació de pont grua.
Formació segons RD 1215/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació d'equips de treball.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de plataformes elevadores (pemp's)

Formació teórico-pràctica per a la manipulació de plataformes elevadores
(plataformes elevadores mòbils de personal)
Plataformes sobre camió articulades o telescòpiques, Plataformes autopropulsades de tisora, Plataformes autopropulsades articulades o telescòpiques.
Formació segons RD 1215/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació d'equips de treball.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Instal·lació d'Ascensors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de maquinària d'excavació (minicarregadora, minigiratòria, pala carregadora, retroexcavadora, retrogiratòria)

Formació teórico-pràctica per a la manipulació de maquinària de moviment de terres. Minicarregadores, minigiratòries, pala carregadora, retroexcavadora, retrogiratòria...)


Formació segons RD 1215/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació d'equips de treball.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de grua autocàrrega

Formació teórico-pràctica per a la manipulació de camió amb grua d'autocàrrega.
Formació segons RD 1215/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació d'equips de treball.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de carretons elevadors

Formació teórico-pràctica per a la manipulació de carretons elevadors.
Formació segons RD 1215/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació d'equips de treball.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Construcció. Primer Cicle de Formació 8 hores: Formació Inicial / Aula Permanent


El primer cicle, denominat "Aula Permanent", comprèn la formació inicial sobre els riscos del sector i conté els principis bàsics i conceptes generals sobre la matèria.
 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Nivell Bàsic de Prevenció a la Construcció 60 hores

En el curs bàsic s'estudien els següents conceptes:
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
Riscos generals i la seva prevenció.
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
Primers auxilis.
 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle de Formació 10 hores: Personal Directiu


El compromís en matèria preventiva dels responsables de l'empresa es considera imprescindible perquè l'estructura jeràrquica tingui present la seguretat i salut en tots els aspectes que se susciten durant l'execució d'una obra, ja que sense la seva implicació es fa impossible aconseguir la cultura preventiva pretesa dins de la
empresa. Així doncs, es requereix una formació en matèria preventiva d'aquesta figura en l'estructura empresarial.

 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Electricitat. Alta i Baixa Tensió

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle de Formació 70 hores: Delegats de Prevenció

El contingut formatiu haurà de ser concordant amb el mandat de l'article 37.2 i les facultats de l'article 36.2, ambdós de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle de Formació 20 hores: Comandaments intermitjos

La comunicació entre els tècnics d'execució i els treballadors passa, per regla general, pels comandaments intermedis. És per tant molt important que aquests tinguin els coneixements preventius suficients que permetin que aquesta transmissió de ordres es realitzi sense oblidar els aspectes de seguretat i salut a tenir en compte en cada unitat d'obra a executar, i que al seu torn posseeixin les nocions pedagògiques i didàctiques suficients que permetin la claredat de les comunicacions.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle de Formació 20 hores: Responsables d'obra i tècnics d'execució

Respecte dels responsables d'obra, per poder impartir ordres, es fa imprescindible que tinguin els coneixements preventius amb gran claredat. La seva formació en matèria preventiva és ineludible perquè la cadena de comunicació de les ordres de treball, des del punt de vista preventiu, no pateixi a l'origen una distorsió que influeixi negativament en els processos successius.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Aparells Elevadors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Demolició i Rehabilitació

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Cantera

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Electricitat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Encofrats

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Equips Manuals

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Ferrallat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Lampisteria

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Paleteria

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Paviments i Enrajolats

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Aparells Elevadors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Pintura

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Revestiments de Guix

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Vehicles i Maquinària de Moviment de Terres

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Cantera

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Demolició i Rehabilitació

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Electricitat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Encofrats

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Equips Manuals

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Ferrallat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Lampisteria

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Paleteria

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Paviments i Enrajolats

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Pintura

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Revestiments de Guix

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Vehicles i Maquinària de Moviment de Terres

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan hem de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Nivell Bàsic de Prevenció de les Activitats del Metall a la Construcció 60 hores

En el curs bàsic s'estudien els següents conceptes:
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
Riscos generals i la seva prevenció.
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
Primers auxilis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Primer Cicle de Formació 8 hores: Formació Inicial

El primer cicle comprèn la formació inicial sobre els riscos del sector i conté els principis bàsics i conceptes generals sobre la matèria.
 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 10 hores: Personal Directiu

El compromís en matèria preventiva dels responsables de l'empresa es considera imprescindible perquè l'estructura jeràrquica tingui present la seguretat i salut en tots els aspectes que se susciten durant l'execució de les activitats i sectors del Metall que treballen a les obres de construcció , ja que sense la seva implicació es fa impossible aconseguir la cultura preventiva dins de l'empresa. Així doncs, es requereix una formació en matèria preventiva d'aquesta figura en l'estructura empresarial.
 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 20 hores: Administratius

La mobilitat dels treballadors en les obres de construcció requereix un control sistemàtic i constant del personal queaccedeix a aquestes. Aquesta tasca recau generalment en els administratius d'obraper la qual cosa es fa molt necessària la formació d'aquests en matèria preventiva a fi de tenir un control del personal que en cada moment es troba al centre de treball i conèixer els requisits que en aquesta matèria han de complir les diferents empreses que participenen l'execució d'una obra.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 20 hores: Comandaments Intermitjos

La comunicació entre els tècnics d'execució i els treballadors passa, per regla general, pels comandaments intermedis. És per tant molt important que aquests tinguin els coneixements preventius suficients que permetin que aquesta transmissió de ordres es realitzi sense oblidar els aspectes de seguretat i salut a tenir en compte en cada unitat d'obra a executar, i que al seu torn posseeixin les nocions pedagògiques i didàctiques suficients que permetin la claredat de les comunicacions.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Instal·lació d'Ascensors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 20 hores: Instal·lacions, Reparacions, Muntatges, Estructures Metàl·liques, Serralleria i Fusteria Metàl·lica

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Operadors d'Aparells Elevadors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Operadors d'Equips Manuals

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Electricitat. Alta i Baixa Tensió

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Ferrallat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Lampisteria i Instal·lacions de Climatització

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 20 hores: Responsables d'obra i tècnics d'execució

Respecte dels responsables d'obra, per poder impartir ordres, es fa imprescindible que tinguin els coneixements preventius amb gran claredat. La seva formació en matèria preventiva és ineludible perquè la cadena de comunicació de les ordres de treball, des del punt de vista preventiu, no pateixi a l'origen una distorsió que influeixi negativament en els processos successius.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle de Formació 50 hores: Delegats de Prevenció

El contingut formatiu haurà de ser concordant amb el mandat de l'article 37.2 i les facultats de l'article 36.2, ambdós de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Instal·lacions, Reparacions, Muntatges, Estructures Metàl·liques, Serralleria i Fusteria Metàl·lica

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Operadors d'Aparells Elevadors

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Operadors d'Equips Manuals

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Lampisteria i Instal·lacions de Clilmatització

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Metall. Segon Cicle Formatiu Oficis 6 hores: Ferrallat

El segon cicle ha de transmetre a més de la formació inicial, coneixements i normes específiques en relació amb el lloc de treball o l'ofici. El segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector del metall es configura per lloc de treball o per oficis.

Veure taula de convalidacions per conèixer quan s'han de realitzar les 20 hores íntegres d'ofici o bé només les 6 hores d'ofici.

En cas de dubte consulteu al nostre personal tècnic.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació de manipulació d'aliments

Segons el Real Decret 109/2010, de 5 de febrer, les empreses del sector alimentari han de garantir que els manipuladors d'aliments que treballen en elles estiguin formats adequadament en matèria d'higiene dels aliments, segons l'activitat laboral que desenvolupin.

La formació i supervisío dels manipuladors han d'estar relacionades amb la tasca concreta que realitzen i amb els riscos específics per la seguretat alimentària associats a la seva activitat laboral.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formació de treballs verticals

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs que requereixen tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per a la realització de treballs verticals.
Conèixer els riscos existents en els treballs verticals i aprendre a detectar-los.
Conèixer i realitzar les maniobres necessàries per a dur a terme de forma segura les tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.
Adquirir coneixements i experiència bàsics en la realització de maniobres d'autorescat i evacuació.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formació per treballs amb amiant

Formació per a la manipulació de treballs amb presència d'amiant.
Tots els treballadors que manipulen amiant han de disposar d'una formació per conèixer els riscos i mesures preventives per als treballs amb risc d'amiant. (RD 396/2006 sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut de risc a l'exposició al amiant en el loc de treball)

 

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació per equips d'emergència

Formació en incendis i emergències per les persones que formen part dels equips d'emergència dins un pla d'autoprotecció (equips de primera intervenció, equips de segona intervenció, equips d'alarma i comunicació, equips d'evacuació i/o confinament....)

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Formació bàsica utilització DEA

Instruir alumnat perquè siguin capaços en cas d’actuar davant d’una aturada cardio-respiratòria.
Ensenyar-los a utilitzar el DEA (Desfibrilador Extern Automàtic).
Obtenir l'acreditació homologada per l’IES (Institut d’estudis de la salut)

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formació extinció d'incendis

En el dia a dia de l’activitat laboral poden donar-se situacions d’emergència on haguem d’apagar un petit conat d’incendi, és important que qualsevol treballador tingui la capacitat i seguretat de poder utilitzar un extintor i evitar que la situació pugui desencadenar-se en una estat d’emergència a l’empresa.
Es per això que els objectius del curs són dotar als alumnes els coneixements teorico-pràctics sobre prevenció, protecció, extinció i evacuació en cas d'incendi.
Prevenció d’incendis. Normes de seguretat.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formació treballs en espais confinats

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs en espais confinats.
Conèixer i utilitzar adequadament els mitjans de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual.
Conèixer els riscos existents en la realització de treballs en espais confinats, aprendre a detectarlos i aplicar les mesures adequades per a realitzar les maniobres necessàries de forma segura.
Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.
Adquirir coneixements i experiència bàsics en la realització de maniobres d'autorescat i evacuació.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Formacio treballs en alóada

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs en alçada.
Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual i els mitjans de protecció col·lectiva per a treballs en alçada.
Conèixer els riscos existents en els treballs en alçada, aprendre a detectar-los i aplicar les mesures adequades per a realitzar les maniobres de forma segura.
Adquirir coneixements i experiència en el muntatge de línies de vida temporals.
Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.
Adquirir coneixements i experiència bàsics en la realització de maniobres d'autorescat i evacuació.

Documents associats a la informació
 

Demanar més informació sobre aquest curs.

     

Sol·liciti pressupost sense compromís

Cursos programats

Nom cursDuracióDates imparticióPreuPreu treballador aturFormulari de pre-inscripció
Construcció. Nivell Bàsic de Prevenció a la Construcció 60 hores60 hores03/09/2021, 18/09/2021 I 25/09/2021230,00€230,00€Pre-inscripcions
Construcció. Segon Cicle de Formació 10 hores: Personal Directiu10h teleformacióonline (2 dies a concretar)150,00€150,00€Pre-inscripcions
Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Paleteria20 hores23/09/2021, 24/09/2021 i 29/09/2021215,00€215,00€Pre-inscripcions
Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Pintura20 hores23/09/2021, 24/09/2021 i 29/09/2021215,00€215,00€Pre-inscripcions
Construcció. Segon Cicle Formatiu Oficis 20 hores: Vehicles i Maquinària de Moviment de Terres20 hores23/09/2021, 24/09/2021 i 29/09/2021215,00€215,00€Pre-inscripcions

Veure tots els cursos programats [18]