Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

FAQ

 

 

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

Quines empreses han de complir amb la normativa de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals?

Qualsevol empresa amb treballadors per compte aliena, sigui quina sigui la seva activitat, i independentment de si l'empresa és persona física o persona jurídica.

És obligada la formació en prevenció de riscos laborals? cada quan s'ha de realitzar?

Segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, tot treballador ha de tenir formació sobre els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball, i dels equips de treball, i productes que pugui utilitzar. Obligatòriament les formació s'ha de renovar quan canviïn les condicions de treball o s'introdueixin nous equips de treball o s'introdueixin noves tecnologies. Independentment d'això, s'haurà de realitzar la formació derivada de convenis o altres normatives vigents i que afectin a cada empresa.

Si un treballador té un accident i no ha rebut la formació, té alguna responsabilitat l’empresari?

Si. El incompliment per la seva part donarà lloc a responsabilitats administratives, penals i/o civils.

S'ha de disposar de formació per la conducció i/o utilització d'equips de treball automotors?

Segons RD 1215/1997, la conducció d'equips de treball automotors, quedarà reservada als treballadors que hagin rebut una formació específica per a la Conducció / manipulació d'aquests Equips de Treball. No cal disposar de "carnet", simplement d'un diploma que acrediti haver rebut aquesta formació teorico-pràctica.

Què passa si els treballadors no utilitzen els epis (equips de protecció individual) facilitats per l'empresa?

Els treballadors estan obligats a utilitzar els equips de protecció individual quan hagi ho requereixin les condicions de treball. L'empresari té la obligació de facilitar aquests equips. La no utilització per part del treballador dels mateixos pot suposar una falta greu amb suspensió de feina i sou durant almenys  15 dies.

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, distingeix el tipus de jornada laboral del treballador?

No, és indiferent la jornada a temps parcial o complert. Marcarà la obligatorietat l’alta a la Seguretat Social.

AUTÒNOMS

És aplicable la Llei de prevenció de riscos laborals als treballadors autònoms? Quines obligacions de prevenció de riscos laborals ha de tenir un treballador autònom?

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), no inclou dins del seu àmbit general d'aplicació els treballadors autònoms que no tenen treballadors al seu càrrec. En principi, per tant  la normativa de prevenció de riscos, no s'aplica al treballador autònom si no ho estableix expressament.

Així la Llei de l'Estatut del Treballador Autònom (LETA) estableix a l'article 5 b) el deure bàsic dels treballadors autònoms de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut laborals que la Llei o els contractes que tinguin subscrits els imposin, així com de seguir les normes de caràcter col·lectiu derivades del lloc de prestació dels serveis.

De manera específica en  la normativa de coordinació d'activitats empresarials, situació originada quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses o treballadors autònoms, imposa que dita coordinació d'activitats empresarials s'ha d'efectuar d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. En aquesta norma es troben especificades les obligacions que corresponen a cadascun dels empresaris o treballadors autònoms, segons la seva situació en relació amb el centre de treball on es desenvolupen les activitats, és a dir, empresari o autònom concurrent, titular o principal. La LETA  regula directament aquestes obligacions (article 8.3 i 4).

També s'imposen obligacions als autònoms directament en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, en el cas que sigui un treballador autònom del sector de la construcció.

Es pot mencionar, com a referència legal que s'ocupa específicament dels treballadors autònoms el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en l'àmbit de la construcció així l'article 12 1.f) estableix com a obligació expressa per al treballador autònom la d'elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig.

Font. www.gencat.cat

Ha de tenir l'autònom organització preventiva?

Els treballadors autònoms que no tenen treballadors al seu càrrec no tenen la obligació de comptar amb una organització preventiva determinada, ja que no estan inclosos a  l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En el cas que els treballadors autònoms disposin de treballadors assalariats, llavors el treballador autònom té la consideració d'empresari a efectes laborals i per tant li és d'aplicació el conjunt de la normativa en prevenció de riscos laborals.

 Font. www.gencat.cat

Un treballador autònom ha de realitzar la declaració d'obertura d'un centre de treball?

No, el treballador autònom, en tant no tingui treballadors al seu càrrec, no té la consideració d'empresari i, per tant, no té l'obligació de comunicar la declaració d'obertura de centre de treball.

 Font. www.gencat.cat

Pot subcontractar un treballador autònom en una obra de construcció?

No, d'acord amb l'article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, el treballador autònom no pot subcontractar les feines que li han encomanat ni a altres empreses subcontractistes ni a altres treballadors autònoms.

Font. www.gencat.cat

FORMACIÓ

Quin contingut ha de tenir la formació als treballadors referida al seu lloc de treball o la funció que tenen?

La  formació referida específicament al lloc de treball o la funció de cada treballador ha d'incloure formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva que s'ha d'adaptar a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous, tal com indica l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Font. www.gencat.cat

Quin tipus d'equivalència pot haver-hi entre la formació de l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i la formació específica de 20 hores del IV conveni col·lectiu general del sector de la construcció?

En principi la formació de 20 hores de durada en funció del nivell específic per ofici prevista al IV conveni col·lectiu general del sector de la construcció no eximeix a l'empresari d'impartir la formació regulada a l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL). Aquest article precisa que el treballador ha de rebre una formació en prevenció de riscos laborals centrada específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, que s'adapti tant a l'evolució dels riscos com a l'aparició d'altres de nous, i que es repeteixi periòdicament, si cal.

Ara bé, als efectes d'entendre's complerta l'obligació empresarial establerta a l'article 19 de la LPRL es podria considerar suficient la formació de 20 hores establerta al Conveni, sempre que el treballador realitzi treballs de la mateixa especialitat de la qual ha rebut la formació prevista al Conveni. A tall d'exemple, la formació rebuda per desenvolupar treballs de paleta no seria suficient per dur a terme la tasca d'encofrador.

D'altra banda, sempre cal tenir en compte que pot ser necessària una informació o formació complementària o específica en diferents supòsits, com és el cas de:

·         Ús d'equips de treball requerits a l'obra i dels quals el treballador no ha rebut formació.

·         Circumstàncies especials de l'obra, referents a alçada, temperatura, humitat, profunditat, etc...

·         Riscos específics per al lloc de treball previstos en el pla de seguretat de l'obra.


La necessitat i els continguts d'aquesta informació o formació complementàries no es pot determinar de forma genèrica, sinó que s'ha de fer en base a les característiques específiques de cada treballador i de cada lloc de treball, així com en funció de les tasques recollides en la corresponent avaluació de riscos.

Font. www.gencat.cat

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Amb quina periodicitat s'han de realitzar els reconeixements mèdics o altres activitats sanitàries de vigilància de la salut?

En principi la normativa de prevenció no estableix una periodicitat determinada, per tant en cada cas s'han de valorar els riscos inherents al lloc de treball, així com la presència de determinades substàncies o afeccions que poden comportar un risc per a la salut del treballador o per a la salut de terceres persones vinculades a l'empresa, per fixar la periodicitat de les activitats de vigilància de la salut.

La valoració necessària per determinar la periodicitat de les activitats de vigilància de la salut, en tot cas, s'ha de fer a través del servei de prevenció amb qui l'empresa tingui concertada la disciplina de medicina del treball i les activitats de vigilància de la salut.

Tant la normativa específica del sector com el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació poden establir una determinada periodicitat per a aquestes activitats.

Font. www.gencat.cat

Què ha de fer l'empresari quan una treballadora li comunica que està embarassada o en situació de lactància ?

Quan una treballadora comunica que està embarassada o en situació de lactància l'empresari ha de verificar si, conforme a l'avaluació de riscos feta per al seu lloc de treball, aquest comporta riscos per a la salut de la dona embarassada o lactant, per al fetus o per al nen. Si és així, el que cal fer és, en primer lloc, adaptar les condicions o el temps de treball per tal d'eliminar el risc.

Quan aquesta adaptació no sigui possible o quan, malgrat portar-se a terme, el risc per a la salut persisteixi i així ho certifiquin els serveis mèdics que assisteixin a la treballadora embarassada, aquesta haurà de desenvolupar un lloc de treball o una funció diferent i compatible amb el seu estat. 

Si aquest canvi de lloc no és possible per raons tècniques o objectives, o bé no es pot exigir per motius justificats, es pot declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs o la lactància durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o salut. Aquesta suspensió es mantindrà mentre persisteixi la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc de treball anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

De totes maneres, cal tenir present que quan una dona en edat fèrtil s'incorpori a l'empresa aquesta l'ha d'informar dels riscos del seu lloc de treball, incloent els que puguin influir negativament en l'estat d'embaràs o de lactància.

A més, en el moment de fer l'avaluació dels riscos de cada lloc de treball, l'empresari haurà de determinar, amb consulta prèvia als representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball que no suposen cap risc específic per a dones embarassades o en període de lactància.

Font. www.gencat.cat

És obligatòria la realització dels reconeixements mèdics?

No és obligatori per part del treballador passar un examen de salut, és un dret. És obligació de l'empresari oferir aquest reconeixement mèdic de forma periòdica, així el treballador pot donar, o no donar el seu consentiment. Hi ha excepcions en la obligatorietat de la realització d'aquest examen de salut, quan així ho requereixin les condicions de treball (per treballs sotmesos a riscos importants).

REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (REA)

Quines  empreses han d'inscriure's al REA (Registre d'Empreses Acreditades)?

Totes les empreses amb treballadors assalariats, que realitzin activitats en el procés de construcció d'una obra, independentment del conveni que les regeixi.

Els Treballadors Autònoms han d'estar inscrits al REA?

No, els treballadors autònoms sense treballadors a càrrec no poden estar inscrits al REA.

Comporta algun cost la inscripció al REA?

Des del 23 de juny de 2012, i en aplicació de l'article 53 de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya,  la sol·licitud d'inscripció tindrà un cost de 100€, la renovació també 100€, la variació de dades 20€ i la cancel·lació 20€

Què he de fer per inscriure'm al REA?

Per tal de poder obtenir la inscripció al REA, s'han d'acreditar dos certificats per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals: un que acrediti que l'empresa disposa de Servei de Prevenció Aliè contractat, i l'altre que acrediti que els treballadors diposen de la formació requerida segons el conveni d'aplicació a cada empresa.

LA TARGETA PROFESSIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ / DEL METALL (TPC/TPM)

És obligat disposar de la Targeta Professional de la Construcció per treballar en obres de construcció?

La Targeta Professional de la Construcció, serveix per acreditar la formació de la que disposen els treballadors, no és obligatòria per treballar.

Quins requisits són encomanats per sol·licitar la Targeta Professional de la Construcció (TPC)?

El treballador que sol·liciti la Targeta Professional de la Construcció haurà de disposar com a mínim de la formació de 8 hores de cicle inicial derivada de conveni de construcció i metall. (Altra documentació veure apartat construcció- TPC)

Els treballadors en situació d'atur, poden sol·licitar la TPC?

Sí, sempre que demostrin, almenys 30 dies en alta en empreses de construcció, dins dels últims 12 mesos, abans de la sol·licitud.

On puc tramitar la TPC?

Veieu apartat Construcció - TPC.

SUBCONTRACTACIÓ

Un autònom o una societat formada només per treballadors autònoms pot sucontractar d'altres empreses o treballadors autònoms?

No, només podran subcontractar serveis d'altres empreses, aquelles empreses o treballadors autònoms que disposin de personal contractat per compte aliena. (segons Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció)

DOCUMENTACIÓ PRESENT EN UNA OBRA

Què és el Pla de Seguretat i Salut?

És el document que recull la normativa vigent relativa a la Seguretat a l'obra, així com les tasques que es realitzaran en cada obra en concret, riscos i mesures preventives i el pressupost que es destinarà a la seguretat a cada obra.

Qui ha d'elaborar el Pla de  Seguretat de l'obra?

Totes les empreses que actuïn com a Contractistes Principals, que seran les contractades directament pel promotor

Pot haver-hi a l'obra més d'un Pla de Seguretat?

Sí, tants com empreses contractistes hi hagi a l'obra, inclús també els presentats per empreses subcontractades per part del contractistes que no s'hagin adherit a cap pla de seguretat, per no contemplar-s'hi les seves tasques.

Qui ha d'aprovar el Pla de Seguretat?

L'ha d'aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut, designat pel Promotor.

Qui ha de realitzar la comunicació d'obertura de centre de treball? i on s'ha de presentar?

La comunicació d'obertura de centre de treball l'ha de realitzar el Contractista Principal, presentant el Pla de Seguretat, juntament amb l'acta d'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut, i amb l'acta de comunicació d'obertura de centre de treball (4 còpies), convenientment emplenada, signada i segellada. Podrà presentar-se davant l'Autoritat Laboral, o bé en qualsevol Oficina de Treball de la Generalitat.

Què és el Llibre de Subcontractació?

El llibre de Subcontractació, és aquell llibre on s'hi hauran de registrar totes les empreses i/o treballadors autònoms presents a l'obra. Sempre que hi hagi empreses subcontractades, haurà d'haver-hi llibre de subcontractació.

Qui ha de posar el Llibre de Subcontractació?

L'haurà de lliurar a l'obra la Contractista Principal.

Com s'obté el LLibre de Subcontractació i quins passos cal seguir per habilitar-lo?

El llibre de subcontractació pot obtenir-se en alguna llibreria tècnica i cal que l'Autoritat Laboral ens l'habiliti abans de deixar-lo a l'obra. S'ha d'emplenar la primera pàgina del llibre i s'han de signar i segellar totes les pàgines. L'Autoritat Laboral ens el signarà i segellarà. A partir d'aquí podrà deixar-se a l'obra. (veure punts on podem habilitar el llibre a l'apartat Construcció- Llibre de sucontractació)

Qui és el Recurs Preventiu?

És aquell treballador, de la contractista principal, que disposa d'una formació mínima de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció (60 hores), i que pot avalar una experiència en el sector, i que ha d'estar present quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o riscos especials (sepultament, enderrocs, immersions aquàtiques, treballs en alçada...

TREBALLS AMB RISC D'AMIANT

Quines empreses poden realitzar treballs on estigui present l'amiant?

Només podran manipular amiant aquelles empreses que estiguin registrades al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant), prèviament a la realització de les tasques amb amiant . (per més informació vegeu apartat : Serveis/Pla de treball amb risc d'amiant.

Quina documentació s'ha de presentar per poder realitzar tasques on estigui present l'amiant?

Caldrà realitzar un pla de treball, genèric o específic (segons el tipus de treball a realitzar) a la Generalitat de Catalunya, i començar les tasques un cop aprovat aquest.

Quina formació han de tenir els treballadors que manipulin amiant?

S'haurà de realitzar una formació mínima d'una durada almenys de 4.5 hores relacionada amb els riscos i mesures preventives que cal tenir en compte amb riscos d'exposició a l'amiant.

Blog

primers-auxilis

31/10/2014

La importància dels primers auxilis

invertir-en-prevencio-de-riscos-laborals

01/07/2014

Si no es tenen en compte poden afectar a la nostra salut.

invertir-en-prevencio-de-riscos-laborals

03/06/2014

Et donem unes recomanacions per millorar la teva salut!